• Hovedkontoret
 • Bilde fra kantina på Flisa

  Bilde fra Kantina på Flisa

 • Våren 2016
 • Avdeling Flisa
 • Idrett Flisa Jotenheim
 • Kjemi
 • Design og Håndverk
 • Avdeling Våler
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Sønsterud
 • Naturbruk
 • Påbygg


Nyheter

Høringsuttalelse fra Solør videregående skole vedrørende fremtidig skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark

På bakgrunn av nedgang i elevtallet og endrede økonomiske rammer, har fylkestinget gitt Norconsult i oppdrag å foreta en gjennomgang av Hedmark fylkeskommunes videregående skolestruktur og tilbudsstruktur i forhold til 11 punkter gitt i mandatet.

Norconsult skulle også i henhold til oppdraget foreslå flere alternativer for å tilpasse skole- og tilbudsstrukturen til elevnedgangen og de økonomiske forutsetningene.

 

Vårt utgangspunkt er at Solør videregående skole skal beholde og videreutvikle gode tilbud/fagmiljøer i de utdanningsprogrammene vi har i dag.

Selv om en stor del av våre elever kommer utenfra Solør, vil det skje endringer i klassetall og tilbud også ved Solør vgs. i framtida. Slik endring vil komme naturlig som følge av elevsøkningen og eventuell mangel på søkere til enkelte tilbud/utdanningsprogram. 

Informasjon om forskningsprosjekt

Fra skoleåret 2016/17 skal fylkene Nord-Trøndelag, Aust-Agder, Oppland og Hedmark, prøve ut en modell for systematisk forebygging av frafall i videregående opplæring. 11<0-modellen skal sikre at elever som står i fare for å avslutte opplæringen oppdages og at det iverksettes målrettede tiltak på et tidlig stadium. IKO-modellen vil i første omgang implementeres i halvparten av skolene. Hvilke skoler som deltar i utprøvingen av modellen er tilfeldig. Prosjektet varer i tre år, finansieres gjennom Kunnskapsdepartementet, og skal evalueres i samarbeid med forskere fra Høyskolen i Oslo og Akershus. Målet med evalueringen er å finne ut om skolenes bruk av IKO-modellen bidrar til at flere elever gjennomfører videregående opplæring. Data vil samles inn gjennom registerdata og spørreskjemaer til elevene, samt intervjuer og observasjoner av lærernes og andre ansattes arbeid.

Skolestart

Mandag 22. august var en spennende dag for flere hundre unge i Solør. Da gikk startskuddet for 1. skoledag ved Solør videregående skole.

sal forover

Oppstart skoleåret 2016/17

Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart mandag 22. august.

Oppstart Våler: Kl.09.00 i Vålerhallen.

Oppstart Flisa: Kl. 10.00 i Rådhuskinoen, Flisa.

Oppstart Sønsterud: Kl. 11.00 utenfor hovedinngang.


Alle artikler