Ivaretakelse av søkere som blir berørt av endringer i tilbudsstrukturen


Ivaretakelse av søkere som blir berørt av endringer i tilbudsstrukturen

Etter at fylkeskommunen torsdag 11. mai informerte om tilbud ved de videregående skolene i Hedmark som ikke settes i gang for skoleåret 2017/18 er det grunnlag for å presisere hva som skjer for de elevene som opprinnelig har søkt disse tilbudene.

Fylkesrådet vedtar hver vår tilbudsstrukturen for påfølgende skoleår. De som har søkt tilbud som besluttes ikke igangsatt, får skriftlig beskjed fra Hedmark fylkeskommune. Disse søkerne får mulighet til å sette opp nye ønsker på sin søknad.  Dette skjer ved at søknaden i VIGO (nettsted for søkere til videregående skole) åpnes for disse søkerne i en begrenset periode. Informasjon blir gitt til de aktuelle søkerne så snart fylkesrådets vedtak er fattet.

- Fylkeskommunen har ansvaret for at søkernes lovfestede rettigheter til videregående opplæring blir ivaretatt. Dette er ivaretatt i vurderingene som ligger til grunn for den foreslåtte tilbudsstrukturen. Noen opplæringstilbud blir opprettholdt til tross for søkertall som ligger under normtallet fordi fylkeskommunen ellers ikke vil kunne innfri søkernes lovfestede rettigheter, opplyser fylkesråd for videregående utdanning i Hedmark fylkeskommune, Aasa Gjestvang.

Søkere med ungdomsrett blir vurdert på bakgrunn av føringer i Opplæringsloven med tilhørende forskrift. Disse er:

  1. For søkere til videregående trinn 1 (Vg1) innebærer den lovfestede retten at søkeren skal tas inn på ett av tre prioriterte utdanningsprogram som søkeren selv har prioritert. Dersom endringen medfører at søkeren mister ett av sine ønsker på søknaden, får søkeren anledning til å sette opp et nytt ønske slik det er beskrevet over.
  2. For søkere til videregående trinn 2 (Vg2) innebærer den lovfestede retten at søkeren har rett til inntak på et Vg2-tilbud som bygger på et fullført og bestått Vg1. Det kan i noen tilfeller bety et annet programområde enn vedkommende har satt opp på søknaden. Dette kan gjelde søkere som kun har ett ønske på søknaden og dette ikke blir satt i gang. Derfor er det viktig at søkeren får mulighet til å sette opp nye ønsker slik det er beskrevet over.
  3. For søkere til videregående trinn 3 (Vg3) innebærer den lovfestede retten at søkeren har rett til inntak på et Vg3-tilbud som bygger på fullført og bestått Vg2. For øvrig gjelder samme rutine som i punkt nr. 2.
  4. Det er ingen lovhjemmel som regulerer en søkers rett til å bli tatt inn på en bestemt skole. Det er skoleeiers ansvar å oppfylle retten i henhold til punktene 1-3 uavhengig av skolested.

 

Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt med inntakskontoret i Hedmark fylkeskommune, inntak@hedmark.org eller telefon 625 44 800.