HMS / Aktuelle lover og forskrifter

Aktuelle lover og forskrifter

Publisert 01.11.2011 12:58,
Sist oppdatert 14.01.2013 11:06

SOLØR VIDEREGÅENDE SKOLE
LOVER OG FORSKRIFTER SOM GJELDER FOR SKOLEN

FORSKRIFTENS/LOVENS NAVN BEST. NR. GJELDER FOR:
    Flisa Sønsterud Våler
LOVER:        
Arbeidsmiljøloven (AML) (L)   x x x
Brann- og eksplosjonsvernloven   x x x
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr   x x x
Produktkontrolloven   x x x
Forurensingsloven   x x x

Sivilforsvarsloven

NB ! Skolen er ikke industrivernpliktig

  x x x
Opplæringslova   x x x
Strålevernloven    x x x
Genteknologiloven   x x x
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)   x x x
  x x x
       

Ledelsen og de ansatte i bedriften skal gjøre seg kjent med de forskrifter og lover som gjelder for virksomheten. Gjeldende forskrifter og lover skal være tilgjengelig i bedriften.

Lover på internett: www.lovdata.no

FORSKRIFTENS/LOVENS NAVN BEST. NR. GJELDER FOR:
    Flisa Sønsterud Våler
FORSKRIFTER:        
 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.    x  x  x
 Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)    x  x  x
 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)     x
 Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)     x
 Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften)   
 Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger)      
Maskiner (f) 522 x x x
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) (f) 544 x x x
 Identitetskort (id-kort) på bygge og anleggsplasser 589   x    
 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) 599   x    
Godkjenningsforskriften (GOF) (f) Bestilles fra BE x x x
Teknisk forskrift (TEK) (f) Bestilles fra BE x x x
Forskrift om elektrisk utstyr (f) Bestilles fra DSB      
Forskrift om elektriske anlegg for elektrofolk (f) Bestilles fra DSB x x x
Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (f) Bestilles fra DSB x x x
Forskrift om sikkerhet ved arbeid og drift av høyspenningsanlegg (f) Bestilles fra DSB x x x
Forskrift om sikkerhet ved arbeid og drift av lavspenningsanlegg (f) Bestilles fra DSB x x x
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (f) Bestilles fra DSB x x x
 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Lovdata.no   x  x

Ledelsen og de ansatte i bedriften skal gjøre seg kjent med de forskrifter og lover som gjelder for virksomheten.

Gjeldende forskrifter og lover skal være tilgjengelig i bedriften.

Forskrifter på internett: www.arbeidstilsynet.no , www.be.no og www.dsb.no